جشن سده

جشن سَده یکی از جشن‌های ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یا به‌عبارتی دیگر، آبان‌روز از بهمن‌ماه برگزار می‌شود.