روز درختکاری

پانزدهم تا بیست و دوم اسفندماه در تقویم رسمی ایران به عنوان “هفته‌ی منابع طبیعی” نام‌گذاری شده است. نخستین روز این هفته، یعنی پانزدهم اسفند را “روز ‌درختکاری‌” اعلام کرده‌اند.