روز عصای سفید، مناسبتی ملی در ایالات متحده‌‌ی آمریکاست که هرساله در روز پانزدهم ماه اکتبر (بیست و سوم مهرماه) جشن گرفته می‌شود. در ایران هم بیست و سوم مهرماه را روز عصای سفید نامیده‌اند.
ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ قانون‌ّها و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن به یاری اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد. بااین‌حال و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این‌که رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ‌ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دیدن اﺳﺖ، ﺑﺮای پیشگیری از خطرهایی ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، این رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آن‌ها ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺼﺎی سفید به‌طور معمول در اﻧﻮاع ﺗﺎﺷﻮ و ﻗﺎﺑﻞ‌ﺣﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑه‌عنوان وﺳﯿﻠﻪ‌ی ﮐﻤﮑﯽ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ به ﺸﮑﻞ اﻣﺮوزی و به‌عنوان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای تشخیص ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در ﺳﺎل ۱۹۲۱ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد، ﺑﺮای دراﻣﺎن‌ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ‌اش در ﺣﺎل رﻓﺖ‌وآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎیی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ به‌ﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ به ﮑﺎر گرفت.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.